Faaliyet Alanlarımız

1) Devletin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edilen Teşekkülün faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Her çeşit türbin, generatör ve transformatörleri yapmak,

    b) Her çeşit basınçlı kazan ve tanklar ile buhar kazanları yapmak,

    c) İnşaat işlerine ait projeleri hazırlamak, inşaat işlerini yapmak,

    ç) Çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak,

    d) Elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatlarının projelendirme, imal ve montajını yapmak,

    e) Her türlü otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,

    f) Şalt merkezleri ve şalt cihazlarını, şalt sahaların projelendirilmesi, imali ve montaj işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,

    g) Elektrik motorları ve pompalarını yapmak,

    ğ) Enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek, ticaretini yapmak,

    h) Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yapmak,

    ı) Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,

    i) Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini Bakanlık adına yürütmek,

    j) Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan akredite test laboratuvarı kurmak ve laboratuvar hizmeti vermek,

    k) Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,

    l) Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca uygun görülen faaliyetleri yapmak,

2) Teşekkül, yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;

    a) Döküm, dövme, işleme, imal, fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları kurar veya işletir,

    b) Gerekli yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç eder veya ettirir, satın alır, kiralar, atıl olanları satar veya kiraya verir,

    c) Kara nakliyatı için gerekli vasıtalar satın alır, ithal veya imal ettirir, kiralar veya kiraya verir,

    ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapar, bu amaçla yurt içine ve yurt dışına personelini gönderebilir,