ÜYELİKLERİMİZ

Dünya Enerji Konseyi

Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi (DEK -TMK)

Derneğin amacı, ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyelini anlamaktır. Enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, çevirimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapmak, çalışma sonuçlarını, görüş ve önerilerini dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak, tüm faaliyetini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmektir.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme, yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumdur.

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanun’la yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup Kurucu Kuruluşları, üyeleri ve iş konseyleri ile birlikte Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir ‘iş diplomasisi' örgütüdür.

Türk Kamu İşletmeleri Birliği

Türk Kamu İşletmeleri Birliği (TKİB)

Türk Kamu İşletmeleri Birliği (TKİB), kamu işletmelerini Avrupa Birliği (AB) seviyesinde temsil etmek, AB kurumları ile devamlı ilişkiyi sağlamak ve bu amaçla Avrupa Genel Çıkar Kamu Hizmetleri’ne (SGI Europe) üye olmak; Avrupa’nın yapılaşmasındaki gelişmeler ışığında Birliğe üye Kamu İşletmelerinin görüşlerini, tecrübelerini ve problemlerini aktarmak ve ortak çözüme ulaşmak için gerekli girişimlerde bulunmak; AB içerisinde yer alan veya yer alacak olan kurumlarda kamu işletmelerinin temsilini sağlamak adına kurulmuştur.

Kamu işletmelerini AB’nin faaliyetlerinden, özellikle kamu işletmeleri ile ilgili olanlarından haberdar etmek, işletmelerin faaliyetleriyle ilgili milli düzeyde ve Avrupa düzeyinde ilişkiler kurmak ve geliştirmek, Türkiye’deki kamu işletmelerinin milli düzeyde görüş ve sorunlarını tespit ve müzakere etmek, ilgili makamlara iletmek, Türk kamu işletmeleri arasında işbirliği sağlamak amaçlarını da yerine getirmektedir.>

Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası (ASO)

Kuruluşun amacı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile Oda Muamelat Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yönetmelikler doğrultusunda; yeniliklere açık ve üye odaklı hizmet anlayışı ile; sicil işlemlerinin etkin ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak, üyelere yabancı ülkelerle işbirliği imkanları sunmak; Ankara’da yerleşik yabancı misyon ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; üyelerin rekabet gücünü artırmak üzere iş alanları ile ilgili konularda duyurular yapmak, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarını sağlamak, sektörel heyetler ve toplantı organizasyonları düzenlemek olarak açıklanmaktadır.

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TUHİS)

Sendikanın amacı, üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak; üyelerinin işyerlerinde, iş ve çalışma şartlarını memleket ekonomisine, mevzuata ve üyelerin menfaatlerine uygun olarak verimliliği arttıracak şekilde düzenleyici tedbirler alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak; üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, ana hatları ile mevzuat yönünden tatbikat beraberliğini sağlamak; işverenler ile işçiler, işçi teşekkülleri arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliği kurulmasını teşvik, devamını temin ve üyelerini mevzuat dairesinde temsil etmektir.

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (OSTİM ENERJİK)

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesinin kuruluş amacı, OSTİM’li yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak, sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturarak ülkemizin bu dışa bağımlılığını azaltmaktır.