KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hizmet sunduğumuz kişiler dahil TEMSAN ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, mevzuat kapsamında aşağıda belirtildiği şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın kapsamında yer alan izin durumlarına göre 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve 6698 Sayılı kanunda belirtildiği şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

TEMSAN, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “www.temsan.gov.tr” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu, Ankara Ticaret Sicili nezdinde 24209 sicil numarası ile kayıtlı, 0838004703200016 Mersis numaralı, şirket merkezi Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE adresinde bulunan TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş’dir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde TEMSAN tarafından işlenmektedir. Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda Kanunun 5. Maddesinde bu şartlar sayılmış olup buna göre belirtilen hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. İlgili kişinin açık rızasının varlığı, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemesinin zorunlu olduğu durumlarda veri işlenmesi mümkündür.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla TEMSAN ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

TEMSAN, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca TEMSAN’a başvurarak;

1.      Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.      Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.      Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.      Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.      Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.      Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.      Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.      İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

9.      Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

*Kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi ve zarara uğramanız halinde zararın giderilmesi için talep hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

*KVKK uygulamaları ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız ve konu ile ilgili bilgi sahibi olmak için temsan@temsan.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.